اعضای تیم

دفتر مرکزی

رضا قائمی

رئیس هیئت مدیره

کارخانه

محمد نعمتی ملك

مدیرعامل